ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Domain

We will provide all kind of Domain issues.

 Hosting

We will provide all Kind of Hosting support.

 Technical Support

Softronixs Technical team will provide all Kind of IT technical support.

 Billings

Any Billings related issues should be asked here.

 Pre-Sales

Any pre-sales questions should be sent here.

 Web Design & Development

Any Web Design & Development questions should be sent here

 Abuse/ Spam

Any abuse or span related question sent here.

 Software Development

For developing your Software sent your required here.

 Graphics Design

For Graphics Design Support please do ask here.

 Email Marketing

For Email Marketing Query ask here.